Ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług (OWS)

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG (OWS)

§ 1. Zakres obowiązywania

1. Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży i Świadczenia Usług (zwane dalej OWS) mają zastosowanie do wszelkich umów i zamówień, których stroną dokonującą sprzedaży/wykonującą świadczenie usług jest INSTAENERGY Kinga Blacha (zwana dalej Sprzedającą) jeśli strony w formie pisemnej nie umówiły się inaczej.

2. Druga strona umowy/zamawiający na użytek OWS określona jest Kupującym bez względu na rodzaj przysługujących jej od Sprzedającego świadczeń.

4. OWS udostępniane są Kupującym w formie pisemnej w siedzibie Sprzedającej, a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sprzedającej. 

§ 2. Zamówienia.

1. Kupujący składa zamówienie w formie pisemnej drogą listową, faksową, lub elektroniczną. Wszelkie zamówienia złożone telefonicznie lub ustnie powinny zostać potwierdzone w formie pisemnej w sposób określony w zdaniu pierwszym, w szczególności przez podpisanie protokołu serwisowego, montażowego lub przeglądowego.

2. Zamówienie złożone w formie, o której mowa w punkcie poprzedzającym winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji lub posiadające pełnomocnictwo do występowania w imieniu Kupującego. W razie wątpliwości uznaje się, że osoba czynna w lokalu przedsiębiorstwa Kupującego, podpisująca protokół wykonania prac jest osobą upoważnioną do występowania w imieniu Kupującego.

3. Zamówienie może zostać złożone w formie akceptacji oferty cenowej złożonej Kupującemu przez Sprzedającej. Składając zamówienie bez uprzedniego żądania przedstawienia oferty cenowej, Zamawiający akceptuje realizację zamówienia na warunkach cenowych określonych w § 3 OWS.

§ 3. Ceny.

1. Ceny, o ile umowa lub oferta nie stanowią inaczej, ustalane są w oparciu o aktualny, obowiązujący cennik usług Sprzedającej, który udostępniany jest w formie pisemnej w siedzibie spółki Sprzedającej.

2. Ceny części, materiałów i urządzeń i czynników chłodniczych, o ile umowa lub oferta nie stanowią inaczej, ustalane są w oparciu o aktualne cenniki detaliczne dostawców sprzedającej. Cenniki dostawców należy traktować jedynie jako informację cenową, a nie ofertę cenową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§ 4. Transport i odbiór produktu/usług.

1. Odbiór usług następuje przez podpisanie zlecenia /protokołu wykonania usługi serwisu, montażu lub przeglądu, przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Kupującego. W razie wątpliwości stosuje się § 2. ust. 2 zd. drugie OWS.

2. Kupujący jest obowiązany zapewnić obecność osoby upoważnionej, na czas wykonania usługi i podpisania zlecenia /protokołu odbioru prac. W razie nieobecności osoby upoważnionej do podpisania zlecenia /protokołu wykonania usługi w miejscu wykonania usługi w  wyznaczonym terminie, pracownik Sprzedającej stwierdza ten fakt na zleceniu/protokole, co jest równoznaczne z odebraniem usługi przez Kupującego bez zastrzeżeń.

 

§ 5. Warunki Płatności.

1. Płatności winny być dokonywane przez Kupującego zgodnie z wystawioną przez Sprzedającą fakturą VAT, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, chyba że w fakturze wskazano inny termin płatności.

2.Do momentu uregulowania całości ceny ustalonej zgodnie z fakturą VAT towar pozostaje własnością Sprzedającej (art. 589 k.c.).

6. Sprzedająca może wstrzymać wykonanie usług lub dostawy produktów w całości lub w części, jeśli na konto Sprzedającej nie wpłynęła w całości zaliczka określona w umowie lub ofercie.

§ 6. Gwarancja i odpowiedzialność Sprzedającego.

1. Prace wykonywane przez Sprzedającą są objęte gwarancją 24 m-cy. Urządzenia części  i materiały instalowane przez Sprzedającą objęte są gwarancją producencką. W tym wypadku obowiązują terminy i zasady gwarancji producenckich, które Sprzedająca otrzymała od swoich dostawców i o których poinformowała Kupującego.

2. Gwarancje producenckie mają zastosowanie jedynie do urządzeń, które zostały prawidłowo zainstalowane, uruchomione i eksploatowane zgodnie z warunkami zawartymi w DTR urządzenia.

3. Gwarancje producenckie nie dotyczą urządzeń:

· w stosunku do których nie uiszczono w całości zapłaty ceny sprzedaży,

· które były naprawiane lub zmieniane bez zgody Sprzedającej,

· które zostały zainstalowane, uruchomione i eksploatowane niezgodnie z DTR urządzenia.

· co do których Kupujący nie zapewnił wykonania przeglądów okresowych, z częstotliwością określoną w karcie gwarancyjnej lub obowiązujących przepisach prawa.

4. Gwarancje producenckie obowiązują jedynie w przypadku wad, które uwidoczniły się w warunkach normalnego używania produktu, normalnych warunkach zewnętrznych jego użytkowania oraz przy jego właściwym wykorzystaniu, jak też nie obowiązują w przypadku nieprawidłowego zastosowania lub użytkowania części, materiałów i urządzeń i instalacji.

5.W przypadku wystąpienia wady urządzenia objętego gwarancją producencką, użytkownik niezwłocznie poinformuje na piśmie Sprzedającą i zaniecha używania urządzenia do czasu naprawy. Usterka może być zdiagnozowana i usunięta na miejscu instalacji urządzenia lub w innym wskazanym przez Sprzedającą. Sprzedająca decyduje, według własnego uznania, po uzgodnieniu z dostawcą lub producentem urządzenia, co do naprawy lub wymiany tych części, których dotyczy ujawniona wada.

6. Wada zostanie usunięta przez Sprzedającą w terminie i w sposób uzgodniony przez Sprzedającą z producentem lub dostawcą, o czym Sprzedająca poinformuje Kupującego w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia roszczeń gwarancyjnych na piśmie przez Kupującego.

7. Sprzedająca odpowiada w stosunku do Kupującego jedynie na zasadach określonych w gwarancji dostawcy lub producenta i nie będzie odpowiadać za szkody Kupującego wykraczające poza szkodę rzeczywistą (damnum emergens), takie jak utrata zysku, danych, niezrealizowane oszczędności kosztowe lub inne pośrednie straty lub szkody Kupującego.

8. Strony ustalają, że wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedającej w stosunku do Kupującego będącego przedsiębiorca z tytułu rękojmi , na mocy art. 558 Kodeksu Cywilnego.

§7 Postanowienia końcowe

1. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.

2. Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych klientów jest INSTALENERGY Kinga Blacha ( dalej : INSTALENERGY)

2. Dane do kontaktu: INSTALENERGY Kinga Blacha,  ul. Gaikowa 47 43-220 Bojszowy, kontakt +48 888 999 098, e-mail biuro@instalenergy.pl

3. Dane naszych klientów nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Klienci nie są profilowani. Dane klientów nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

4. Dane osobowe klientów przetwarzane są w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy, przedstawiania ofert, świadczenia usług, serwisu, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji, obsługi promocji, spełnienia wymogów prawnych  regulujących stosunek prawny łączący strony umowy,     w celach związanych z działalnością Administratora, dla których niezbędne jest operowanie na Państwa danych.

5. Zakres danych obejmuje informacje przekazane przez klientów: imię i nazwisko, stały adres zamieszkania z kodami pocztowymi, adres inwestycji, numer telefonu komórkowego, adres e-mail.

6. Podstawą prawną naszych działań jest realizacja zawartej umowy, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i uzasadniony interes administratora, polegający w szczególności na archiwizacji Państwa danych celem późniejszego dochodzenia roszczeń z tytułu zawartych umów.

7. Dane zostaną udostępnione ZUS, organom podatkowym, bankowi oraz podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu księgowości i rachunkowości.

8. Zakres procesowanych informacji wynika wprost z wymagań przepisów prawa, realizacji zawartej umowy i formy działalności Administratora. Dane są niezbędne do realizacji tych celów.

9. INSTALENERGY przechowuje dane w celu realizacji umów, w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa oraz w związku z  zabezpieczeniem roszczeń.

10. Zawiadamiamy, że podmioty, którym dane są udostępniane są niezależnymi administratorami danych osobowych i Administrator nie sprawuje kontroli ani nadzoru nad podejmowanymi przez te podmioty działaniami.

11. Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy oraz przez okres niezbędny do upływu terminu przedawnienia roszczeń w danej sprawie, do wykonania umowy, przez okres wskazany w przepisach prawa.

12. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych


Realizacje

Zobacz co wykonaliśmy dla naszych klientów